top of page

Aannamebeleid en gedragsregels

Gymnastiek Unitas is een vereniging met vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van deze vereniging. Zonder vrijwilligers kan Unitas niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van de trainingen en van de deelname aan wedstrijden. Om ervoor te kunnen zorgen dat Unitas nu en in de toekomst kan blijven werken met vrijwilligers geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden. Het is zeer belangrijk dat de leden, jeugdleden en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.
 

Aannamebeleid vrijwilligers
Het aannamebeleid voor vrijwilligers bij Unitas bestaat uit een aantal onderdelen waardoor wij als bestuur van Unitas een beeld krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.

De volgende stapp
en worden doorlopen bij de werving en aanname van nieuwe vrijwilligers:

- Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur;

- Controle van diverse referenties (bijvoorbeeld de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);

- Voor de trainers die met minderjarigen werken wordt een VOG-verklaring aangevraagd;

- De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen. Deze ontvangt de vrijwilliger digitaal.


Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te volgen om te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. 

Gedragsregels train(st)ers Unitas
1. De trainer zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De trainer stelt in overleg met sporters en, indien minderjarig tevens met hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast.
3. De trainer respecteert de waardigheid van de sporter en dringt niet verder door in diens privé -leven.
4. De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of intimidatie tegenover de sporter.
5. Het belang van de sporter staat centraal. De trainer gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de sporter.

6. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
7. De trainer gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de sporter en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
8. De trainer raakt de sporter niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
9. De trainer onthoudt zich van verbale en digitale intimiteiten en grof taalgebruik.
10. De trainer gaat gereserveerd en met respect om met de sporter, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.
11. De trainer is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige sporter samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.
12. De trainer heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de sporter te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
13. De trainer geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
14. De trainer respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de sporter, als de trainer ervan is overtuigd dat de belangen van de sporter of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
15. De trainer ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die is betrokken bij de sporter, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.

bottom of page