top of page

Privacy policy

Unitas hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Unitas omgaat met persoonsgegevens.


Om jouw privacy te waarborgen gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Unitas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

–Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel de minimaal benodigde gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

–Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is

–Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Unitas is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wilt opnemen kan dit via onze ledenadministratie. De gegevens vind je onderaan dit document.

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Unitas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–Administratieve doeleinden;

–Communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen;

–Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–De overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–Voornaam;

–Tussenvoegsel;

–Achternaam; 

–(Zakelijk) telefoonnummer;

–(Zakelijk) e-mailadres;

–Bankgegevens voor de contributie;

–Medewerking voor digitale direct marketing;

–Geslacht.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die je aan ons geeft kunnen door Unitas aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Unitas geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Unitas hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Unitas de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Unitas opvraagt. In een dergelijk geval moet Unitas medewerking verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

AVG en Fotografie:
Is er tijdens een wedstrijd een commerciële fotograaf op bezoek, dan mag hij of zij alleen foto’s maken van leden die daarvoor toestemming hebben gegeven. Hier vind je de richtlijnen.

Binnen de EU:
Unitas verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Unitas verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
Unitas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 Jouw persoonsgegevens worden door Unitas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor  gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging:
Unitas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Unitas de volgende maatregelen genomen.

–Alle personen die namens Unitas van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

–Unitas hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–Unitas maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–Unitas begeleiders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent jouw gegevens:
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Unitas van jou ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Unitas of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door Unitas te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Unitas kan je vragen om te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.
Unitas mag jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, je hebt dan altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraagt Unitas je hierover direct contact met op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Unitas op!

Contactgegevens:
Gymnastiekvereniging Unitas
t.a.v. Mirjam Bakker
ledenadmin@unitasdoesburg.nl

bottom of page