top of page

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel jou te informeren over onze clubregels.


Clubregels:
- Tijdens de training wordt gepaste sportkleding gedragen.
- Tijdens divisiewedstrijden voor onze turnselectie worden wedstrijd turnpakjes gedragen. Deze kopen de leden de bij onze vereniging. Bij clubwedstrijden dragen de meisjes een eigen turnpakje en de jongens een witte korte sportbroek. Turnhemdjes voor de jongens worden verzorgd en zijn eigendom van de vereniging.
- Het bestuur bepaalt de kleur van de wedstrijdkleding voor de selectiegroepen.
- Ouders/verzorgers wachten in de kleedkamer op hun kind. Uiteraard zijn ouders/verzorgers te allen tijde welkom om de leiding persoonlijk te spreken nadat de les is afgelopen.
- Met inachtneming van de privacywetgeving mag er tijdens de lessen en wedstrijden alleen gefotografeerd of   gefilmd worden mits dit voor privé doeleinden wordt gebruikt. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld   worden als hier geen gehoor aan wordt gegeven.
- Mobiele telefoons zijn op de werkvloer niet toegestaan, m.u.v. de leiding.
- Iedere ouder/begeleider is verantwoordelijk voor zijn eigen kind(eren) tijdens ouder en kind gym en wordt   verwacht zijn eigen kind(eren) te begeleiden en te stimuleren.
- Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.) heeft voor alle leden en vrijwilligers van de bij haar   aangesloten verenigingen en/of stichtingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze  verzekering biedt tevens dekking aan alle niet K.N.G.U. leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.
- De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering gekozen door de leden (16 jaar en ouder). De   voorzitter mag benoemd worden buiten de leden om. Het bestuur wijst een secretaris en penningmeester aan. Alle bestuursleden stellen zich na vier jaar herkiesbaar.

Leden:
- Zijn op tijd in de les aanwezig.
- Stellen de trainers op de hoogte bij afwezigheid of te laat komen. Indien mogelijk een dag van te voren of dezelfde dag d.m.v. een bericht middels sms of app naar de desbetreffende trainer.
- Volgen de aanwijzingen van de trainer op.

Verantwoordelijkheden bestuur en trainers:
- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Daar waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
- De trainer is verantwoordelijk voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de lesstof.
- Het bestuur en de trainers zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door toedoen van derden, tijdens de   uitoefening van het lesprogramma of wedstrijd, waarbij leden van Unitas aanwezig zijn.
- Tijdens de vergadering met bestuur en trainers wordt jaarlijks aandacht besteed aan de gedragsregels tijdens de lessen.
- De continuïteitscommissie bestaat uit de trainers van Unitas.

Ongewenst gedrag:
- Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan vraagt het bestuur van Unitas jou om contact op te nemen met een van de bestuursleden.
- Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF te benaderen. Dit zijn   vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen.

Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt:
0900 - 2025590 (0.10/min).

Klachtenprocedure:
- Een klacht wordt kenbaar gemaakt bij de trainer en besproken. Indien de klager niet tevreden is met het resultaat, dient de klager de klacht schriftelijk in bij het bestuur. Het bestuur bespreekt de klacht, indien nodig na het horen van betrokkenen en neemt een bindend besluit.

Opzegging lidmaatschap:
- Alleen schriftelijk (of per e-mail) bij de ledenadministratie:
 ledenadmin@unitasdoesburg.nl 

of via het contactformulier.

- De opzegging van het lidmaatschap moet voor de eerste van de maand gedaan zijn. Er wordt een volle kalendermaand opzegtermijn in acht genomen. De reeds betaalde contributie wordt niet teruggestort.

bottom of page